Algemene voorwaarden

Identiteit van de onderneming

Naam: Dierenspeciaalzaak De Pauw BVBA , handelend onder de commerciële naam Dierenspeciaalzaak De Pauw
Adres: Antwerpsesteenweg 69, 2610 Aartselaar
Telefoon: +32 (0) 38707080 
E-mailadres: Info@dierenspeciaalzaakdepauw.be 
BTW-identificatienummer:  BE 0435.440.126


Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

"Verkoper": Dierenspeciaalzaak De Pauw BVBA , handelend onder de commerciële naam Dierenspeciaalzaak De Pauw
"Klant": de koper van goederen, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in uitvoering van een beroep of bedrijf. Een Klant wordt geacht gemachtigd te zijn om deze aankoop te verrichten en geautoriseerd te zijn om een commerciële transactie af te sluiten met de verkoper;
"Cookies": Korte datastrings op de computer van de gebruiker van de site die de verkoper toelaat de inhoud en lay-out van de site optimaal op de gebruiker ervan af te stemmen.

"Bestelling": Elke bestelling die door een klant geplaatst wordt conform de voorwaarden
"Website": www.dierenspeciaalzaakdepauw.be


Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen aan en overeenkomsten met de Verkoper. Het plaatsen van een bestelling op www.dierenspeciaalzaakdepauw.be geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Bij elke bestelling zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Dierenspeciaalzaak De Pauw kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, o.a. om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen. Indien door de beslissing van een rechtbank een artikel of paragraaf uit onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van andere artikels en paragrafen van de Algemene Voorwaarden.


Privacy

De Verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik, gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de Klant worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (o.a. via het gebruik van cookies).

Die gegevens kunnen worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met de Verkoper zijn verbonden en die de klant gepersonaliseerde aanbiedingen wensen te sturen of op de hoogte houden van promoties.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wensen te ontvangen rond onze activiteiten. Hiervoor kunne zij schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van de Verkoper. De Klant is echter zelf verantwoordelijk voor het garanderen van de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en paswoord. 

Dierenspeciaalzaak De Pauw houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de website in welke mate bezocht worden. Mocht u vragen hebben over onze privacy statement, kan u contact opnemen met info@dierenspeciaalzaakdepauw.be 


Aanbod

Alle aanbiedingen, die worden vermeld op de Website van de Verkoper, zijn volledig  vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle uitingen van de Verkoper gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten, maar in uitzonderlijke gevallen kunnen de beelden soms afwijken van het origineel. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, bijvoorbeeld als gevolg van duidelijke invoer-, zet-, of drukfouten,  binden de Verkoper niet.


Bestellen – Sluiten van de overeenkomst

De Klant ontvangt, na zijn bestelling via www.dierenspeciaalzaakdepauw.be, een bevestiging van de bestelling per e-mail. Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts ter informatie voor de Klant en enkel de bevestiging dat de bestelling bij Dierenspeciaalzaak De Pauw is aangekomen. De overeenkomst tussen de Klant en Dierenspeciaalzaak De Pauw komt tot stand op het moment dat Dierenspeciaalzaak De Pauwhet aanbod heeft geaccepteerd door de producten te verzenden en de verzending naar Klant schriftelijk (per e-mail) heeft bevestigd. De koopovereenkomst komt bijgevolg pas tot stand op het moment dat Dierenspeciaalzaak De Pauw een verzendbevestiging voor de artikelen heeft gestuurd. De verkoop van de aangeboden artikelen geschiedt uitsluitend in huishoudelijke hoeveelheden aan personen met een handelingsbekwame leeftijd. Dierenspeciaalzaak De Pauw levert alleen aan particulieren. Dierenspeciaalzaak De Pauw behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgave van reden te weigeren. Dierenspeciaalzaak De Pauw behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Klant waarmee een geschil loopt of in het verleden een geschil gerezen is.


Prijzen

De geldende prijzen zijn de prijzen op het moment van de bestelling. Alle prijzen zijn in euro en inclusief het in België geldende BTW-percentage. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de genoemde prijzen. Voor het versturen van de bestelling wordt de totaalprijs, inclusief verzendkosten, via de website van Dierenspeciaalzaak De Pauw gecommuniceerd. De verzendkosten voor bestellingen binnen België bedragen 5,00euro, ongeacht het totaalbedrag van de bestelling. Er is geen minimum bestelwaarde. Dierenspeciaalzaak De Pauw behoudt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen te wijzigen. Aangekochte producten en diensten zullen altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan op het moment van bestelling.


Levering en levertermijn

Producten die op voorraad zijn bij Dierenspeciaalzaak De Pauw, worden in beginsel binnen zeven dagen verstuurd. Dierenspeciaalzaak De Pauw zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Als de levering, hetzij door het (tijdelijk) niet op voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft, hiervan bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Indien Dierenspeciaalzaak De Pauw de betaling reeds ontvangen heeft, dan wordt de gedane betaling per ommegaande teruggestort.

Als Dierenspeciaalzaak De Pauw een leveringstermijn opgeeft, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is nooit te beschouwen als een definitieve termijn. Afhankelijk van de marktsituatie behoudt Dierenspeciaalzaak De Pauw zich het recht voor de levering op te schorten.

Dierenspeciaalzaak De Pauw verzendt bestellingen via externe transporteurs. De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de leveringstermijn door toedoen van de transporteur. Ook ingeval van verlies van de goederen door de transporteur of bij staking bij de transporteur is Dierenspeciaalzaak De Pauwin geen geval aansprakelijk voor de eventueel geleden schade. De Klant is op de hoogte van deze transportrisico's en dient zich bij vragen hieromtrent te wenden tot de transporteur.


Betalingen en bevestiging

Dierenspeciaalzaak De Pauw biedt enkel volledig veilige betalingsmogelijkheden. Bij Dierenspeciaalzaak De Pauw kan je betalen met:

 • Bancontact 
 • Kredietkaarten (MasterCard & Visa)
 • Paypal
 • Ideal

Aankopen kunnen enkel online betaald worden. De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop en de betaling wordt pas effectief op het moment dat de bank van de Klant haar akkoord gegeven heeft aan Dierenspeciaalzaak De Pauw. Ingeval de bank van de Klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd.  De Klant garandeert dat hij gewettigd is om online betalingen uit te voeren met één van de hoger vermelde betalingsmiddelen en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de kredietkaart of de bancontactkaart om alle kosten die uit de transactie voortvloeien, te dekken.

Het ingeven van vertrouwelijke bankgegevens op de website van Dierenspeciaalzaak De Pauw is uiterst beveiligd dankzij de SSL-encryptering (Secure Socket Layer). Voor de afhandeling van de online betaling doet Dierenspeciaalzaak De Pauw een beroep op Mollie.

Dierenspeciaalzaak De Pauw heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van de Klant. Deze worden dan ook niet opgeslagen bij Dierenspeciaalzaak De Pauw. Daarom vraagt Dierenspeciaalzaak De Pauw bij elke betaling opnieuw de betalingsgegevens aan de Klant.

De confidentiële bankgegevens (bankkaarten, vervaldagen, veiligheidscodes) zijn enkel toegankelijk voor het bedrijf Mollie. 


Herroepingsclausule

Verzakingsrecht, retours en terugbetalingen

Conform de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, heeft de Klant tijdens de zichttermijn van 14 kalenderdagen een verzakingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder daarvoor enige schadevergoeding te moeten betalen, anders dan tegen de vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik gemaakt wordt. De Klant is ook niet gehouden een reden van terugzending op te geven. De Verkoper mag vragen naar een reden, maar de Klant is niet verplicht deze te vermelden.

De zichttermijn van 14 kalenderdagen begint met de ontvangst van deze herroepingsclausule, echter niet voordat de goederen bij de Klant geleverd zijn. Om gebruik te maken van het verzakingsrecht, dient de Klant de annulering schriftelijk (e-mail) en binnen de gestelde termijn aan Dierenspeciaalzaak De Pauw toe te sturen of de producten binnen de gestelde termijn aan Dierenspeciaalzaak De Pauw terug te sturen. De datum van de poststempel geldt als datum van binnenkomst. Als de Klant na afloop van deze termijn de geleverde goederen niet aan Dierenspeciaalzaak De Pauw heeft teruggestuurd, is de koop een feit. Om gebruik te maken van zijn verzakingsrecht dient de Klant zich te wenden tot de klantenservice van Dierenspeciaalzaak De Pauw via  onze contactpagina

De Klant kan de annulering per mail sturen naar: 

Dierenspeciaalzaak De Pauw Antwerpsesteenweg 69, 2610 Aartselaar België

info@dierenspeciaalzaakdepauw.be 

Het verzakingsrecht is slechts geldig in zoverre het product daadwerkelijk wordt teruggestuurd binnen de 7 werkdagen nadat de Klant Dierenspeciaalzaak De Pauw op de hoogte heeft gebracht dat hij wil verzaken aan zijn aankoop. Zodra de 7 werkdagen verstreken zijn, is Dierenspeciaalzaak De Pauw niet meer in staat om de retour te aanvaarden. Het teruggestuurde product moet geretourneerd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking, in perfecte staat, met alle geleverde accessoires en documentatie, vergezeld van de factuur en het volledig ingevulde retourdocument. Producten waarvan de verpakking of inhoud niet volledig is, leidt tot een niet volledige terugbetaling van de aankoopprijs. Onderstaande gevallen leiden tot een waardevermindering:

 • Beschadigde verpakking
 • Tape, kleefband en/of stickers op de doos
 • Geschrift op de originele verpakking
 • Verscheurde en/of ontbrekende folie
 • Vuil, haren en/of krassen op het product
 • Ontbrekende en/of kapotte piepschuim in de verpakking
 • Ontbrekende en/of kapotte zakjes en/of kabelbinders

Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden, zal geweigerd worden.

De retour moet verstuurd worden, tenzij anders aangegeven, naar het postadres van Dierenspeciaalzaak De Pauw (zie Identiteit van de onderneming). De Klant dient zelf in te staan voor de verzendingskosten voor het retour sturen van de producten.  Dierenspeciaalzaak De Pauw staat niet garant voor retours die ons niet bereiken.

De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour door Dierenspeciaalzaak De Pauw, op voorwaarde dat aan alle voorwaarden strikt voldaan is. Het bedrag dat terugbetaald wordt, zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag.

Als de geleverde producten duidelijke transportschade, materiaal- of fabrieksfouten vertonen, dient de Klant dit onmiddellijk, in ieder geval binnen de termijn van 14 dagen na levering, schriftelijk bij de klantenservice van Dierenspeciaalzaak De Pauw aan te geven.

Dierenspeciaalzaak De Pauw vergoedt enkel de verzendkosten van de retour wanneer de retourzending te wijten is aan een fout van Dierenspeciaalzaak De Pauw  (bijvoorbeeld een fout geleverd product, verkeerde maat,…).

Conform de wet van 6 april 2010, geldt het retourrecht niet voor:

 • producten die naar wens van de klant zijn aangepast (bijvoorbeeld gegraveerde penningen, gepersonaliseerde items, etc.);
 • voor aangebroken verpakkingen (bijvoorbeeld snacks, voeding)
 • producten die door de aard van de producten snel bederfbaar, niet kunnen teruggestuurd worden of snel vervallen;
 • audio- of video-opnames of software waarvan de verzegeling is opengemaakt

In de hierboven vermelde gevallen kan de Klant noch het product terugsturen, noch een terugbetaling eisen.

Het verzakingsrecht kan ook uitgeoefend worden nadat de aankoop gedaan is, maar voor de bestelling verzonden is. In dat geval zal de terugbetaling gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de annulering van de bestelling. Dierenspeciaalzaak De Pauw zal een e-mail sturen op het ogenblik dat de retour ontvangen wordt en op het ogenblik dat de terugbetaling via de bank aangevraagd wordt.


Garantie

De bepalingen omtrent de garantie van producten in dit artikel gelden, onverminderd de rechten en vorderingen die de wet de Klant toekent. De Klant heeft niet het recht een ruimere waarborg te eisen dan deze die vermeld staat op de website. De wettelijke waarborg is van toepassing. Dierenspeciaalzaak De Pauw kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele technische gebreken van de geleverde producten, behalve wanneer ze onmiddellijk vastgesteld worden bij het uitpakken van het product.

De waarborg is niet van toepassing voor producten die opzettelijk beschadigd zijn of beschadigd werden door nalatigheid (breuk, vocht, niet aangepaste temperatuur, roest, infiltratie van vocht, overspanning, brand of elke andere vorm van overmacht). Uitgesloten van de garantiebepaling zijn ook producten waarvan duidelijk is dat ze opengemaakt zijn (herstelling en/of aanpassing uitgevoerd door een door Dierenspeciaalzaak De Pauw niet-erkende hersteller).

Op dezelfde manier is de waarborg niet van toepassing wanneer de schade afkomstig is van sleet, transport, van verkeerd gebruik en/of door het niet respecteren van de instructies in de handleiding.

Als het product niet valt onder één van de hierboven vermelde uitsluitingen, dan moet de waarborg aangesproken worden binnen de 2 (twee) maanden na ontvangst van het product. Als deze 2 maanden voorbij zijn, kan de waarborg niet meer worden aangesproken. De wettelijke waarborg dekt ook de verborgen gebreken.

Voor alle gebreken of fouten van producten die optreden tijdens de wettelijk bepaalde garantietermijn bestaat voor de Klant de mogelijkheid te kiezen uit reparatie, vervanging of een (deel)vergoeding van de aankoopprijs.

De wettelijk bepaalde garantietermijn bedraagt 2 (twee) jaar.


Intellectuele eigendommen

De teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, de lay-out en het grafisch ontwerp van de webpagina's, de verkoopscataloog, de foto´s, de afbeeldingen en de muziek op de website van Dierenspeciaalzaak De Pauw zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten, copyrightrechten, merkrechten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom de exclusieve eigendom van Dierenspeciaalzaak De Pauw, van haar Leveranciers en van de partners waarmee Dierenspeciaalzaak De Pauw een akkoord afgesloten heeft. Om die reden is elke vorm van kopiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Dierenspeciaalzaak De Pauw. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgd worden door Dierenspeciaalzaak De Pauw.


Verantwoordelijkheid

Dierenspeciaalzaak De Pauw kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden door directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de website www.dierenspeciaalzaakdepauw.be. Dierenspeciaalzaak De Pauw treft verder geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden, waarnaar Dierenspeciaalzaak De Pauw een link heeft op haar website, in het bijzonder m.b.t. het naleven van de bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens.

Verder kan Dierenspeciaalzaak De Pauw niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto's of de teksten die gebruikt worden voor de productomschrijvingen op de website www.dierenspeciaalzaakdepauw.be

Dierenspeciaalzaak De Pauw wijst elke verantwoordelijkheid af voor de schade die veroorzaakt wordt door een gebrek, het slecht functioneren of het verkeerd gebruik van een product dat op de website van Dierenspeciaalzaak De Pauw verkocht werd.

Dierenspeciaalzaak De Pauw kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van bestellingen, meer bepaald in geval van overmacht, verstoring of staking van transport-, post-, of communicatiediensten, in geval van brand of overstroming.

In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van Dierenspeciaalzaak De Pauw aangesproken wordt, is de verantwoordelijkheid van Dierenspeciaalzaak De Pauw beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor een bestelling.


Geschillen en toepasselijke wetgeving

Elk geschil met betrekking tot gebruik van de website www.dierenspeciaalzaakdepauw.be  en met betrekking tot de Algemene Voorwaarden, is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.